Elevhälsans specialpedagogiska del

På Nybro Montessoriskola arbetar en specialpedagog som deltar i elevhälsoarbetet och ingår i EHT. Specialpedagogen är en viktig länk mellan organisation och det operativa arbetet. Specialpedagogen kan bistå med synpunkter i arbetet med att sammanställa pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram, utgöra stöd utefter behov i möten med vårdnadshavare, tex. vid utvärdering av åtgärdsprogram och/eller under utvecklingssamtal. Specialpedagogen kan handleda kollegor och komma med förslag till pedagogisk personal vad gäller vilka extra anpassningar som kan vara lämpliga. På Nybro Montessoriskola genomför specialpedagogen läs och matematiktester vid behov. De planerade läs och matematiktesterna genomför den aktuella läraren. Specialpedagogen kan bidra med sin kunskap vid sammanställning av läs och matematiktester. Specialpedagogen kan också bidra med sin specifika kompetens under det löpande lektionsarbetet och i arbetet med elever i mindre grupp eller med enskilda elever.
Specialpedagog Marita Brunni

Jag heter Marita Brunni arbetar som specialpedagog 80% på Nybro Montessoriskolan. I mitt arbete hjälper jag elever som har behov av särskilt stöd. Detta kan innebära att jag har enskilda elever, mindre grupper eller finns med i klassrummet. Jag hjälper till med pedagogiska kartläggningar, utformar åtgärdsprogram, vid behov fungera som handledare för personal. Jag ingår även i skolans elevhälsoteam, där vi tillsammans arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Epost: marita.b@nybromontessori.se