Elevhälsans medicinska del

Skolsköterskan på Nybro Montessoriskola arbetar under eget yrkesansvar i enlighet med hälso- och sjukvårdslagstiftning och har journalföringsplikt. Elever på Nybro Montessoriskola erbjuds hälsobesök. Eleverna får vid behov även uppsöka skolsköterskan för enklare sjukvårdsinsatser. Alla elever i grundskolan ska enligt skollagen erbjudas minst 3 hälsobesök. I hälsobesöken ingår att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Målet är att tidigt upptäcka elever i behov stöd i någon form. Hälsosamtalet är en del av hälsobesöket och av elevhälsans hälsofrämjande arbete. Hälsosamtalet utgår från elevens egna behov och innefattar information och rådgivning. Utöver hälsobesöken kan eleven erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller vid påtalat behov. Skolsköterskan fullföljer vaccinationer enligt svenska barnvaccinationsprogrammet. Skolsköterskan på Nybro Montessoriskola ingår i både EHT och i skolans Kristeam.
Skolsköterska Jenny Bertilsson
Arbetar 5h/dag: måndag, tisdag, torsdag.
 
Skolsköterskan är en del av elevhälsan och arbetar förebyggande genom att följa barnens hälsoutveckling, erbjuda kontinuerliga hälsoundersökningar, vaccinationer och speciella insatser därutöver vid behov.
 
E-post: jenny@nybromontessori.se
Telefon: 0793 13 89 79

Klicka här för att komma till elevhälsans blanketter och dokument